Dore ubutumwa abakobwa baba batanga igihe bakwitegereje bakaruma umunwa wo hasi

URUKUNDO UTUNTU N'UTUNDI
Sangiza iyi nkuru abandi

Hari ibimenyetso abakobwa n’abagore bakunze gukoresha bafite ubutumwa bashaka gutambutsa ariko abantu ntibakunda kubyitaho ngo bamenye ubusobanuro bwabyo. Nubwo ariko bimeze gutya, usanga ibi bimenyetso ku babisobanukiwe bivuga cyane kurusha n’amagambo asanzwe.

Kwiruma umunwa wo hasi bivugwa muri iyi nkuru si iby’impanuka cyangwa umujinya. Hari ibimenyetso byizana ku muntu atabigambiriye bitewe n’ikintu abonye amarangamutima akamurusha imbaraga, hakaba n’ibisanzwe bikoreshwa mu buryo igisobanuro cyabyo kiziranyweho.

Ibi rero no ku gitsina gore birashoboka. Hari uburyo umukobwa ashobora kwitegereza umusore akisanga yarumye umunwa wo hasi nk’uko mubibona mu ifoto. Hari ubutumwa bukomeye ashobora gutambutsa akoresheje icyo kimenyetso.

Birashoboka ko igitsina gabo batabyitaho cyangwa ntibabisobanukirwe, ariko igihe umukobwa ari kukwitegereza ukabona yanarumye umunwa wo hasi bizaba bivuze kimwe muri ibi bikurikira:

  1. Kukwifuza no kukugirira ibyiyumviro

Niba umukobwa arumye umunwa wo hasi mu gihe ari kukwitegereza, bishobora gusobanura ko yakugiriye amatsiko cyane, ko yakugizeho ibyiyumvo runaka akaba atari kubasha kubikugaragariza mu bundi buryo burenze ubwo.

  1. Kwifuzako mwagirana ibihe byiza birenze ubushuti

Bishobora kandi gusobanura ko uwo mukobwa agukeneye ngo umubere undi muntu urenze kure inshuti isanzwe. Arifuza kuba mu rukundo nawe. Aba akwitegereza asa n’uwatwawe n’ibitekerezo biganisha ku kwibaza ukuntu ubuzima bwawe nawe bwarushaho kuba bushimishije agashiduka yarumye uriya munwa nk’ikimenyetso.

  1. Kukwereka ko wamukuruye

Ibi nanone bishobora gusobanura ko umukobwa ari kukwereka ko ugaragara neza mu buryo bukurura abantu. Ashobora kuba atavuze ko uri mwiza cyane ariko akakwereka uko ari kukubona ku mimerere y’inyuma cyangwa imyambarire bitewe n’ikintu runaka abona yagushimyeho.

  1. Kukwereka ko wamunejeje kandi ko kuhaba kwawe hari icyo bimwunguye

Igihe umukobwa ari kukwitegereza yarumye umunwa wo hasi kandi binerekana ko ushobora kuba uri kumutera umunezero, mbese kwiyumva ameze neza. Aba ashaka ko ubona ko kuba uhari hari icyo byunguye mu buzima bwe cyangwa mu mimerere ye y’ako kanya.

Ivomo: ghclues.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.