Dore ibyo wakora ngo ukomeze urukundo rwa kure y’amaso

URUKUNDO
Sangiza iyi nkuru abandi

Ubuzima bukomeje kugenda buhinduka bijyanye n’iterambere aho kubera gushabika no gushaka kwiteza imbere, usanga abakundana rimwe na rimwe banashakanye nk’umugabo n’umugore batabana umunsi ku munsi nk’ibisanzwe.

Si abashakanye gusa kuko n’abakirambagizanya na bo usanga bibabaho ko umusore yakundana n’umukobwa w’ikantarange. Rimwe na rimwe uzasanga abantu bakundana bari mu bihugu bitandukanye, abandi bashakanye, kubera impamvu z’akazi, bakabonana rimwe mu cyumweru, cyangwa mu byumweru bibiri cyangwa yewe rimwe mu kwezi.

Ni ibisanzwe ku bantu bakundana batabana hafi kwibaza icyo wumva wakora ngo urukundo rwanyu rusugire mu gihe aba kure yawe. Dore ibizabafasha gukomeza urukundo rwanyu:

  1. Mukwiye guhuza icyerekezo cy’ubuzima

Kuba muhuje icyerekezo cy’ubuzima ntibituma mwiyumvanamo gusa ahubwo bituma wumva umukunzi wawe arushaho kugukurura. Mwaba mukundana mutari kumwe cyangwa muba mu gace kamwe, kugira icyerekezo kimwe n’intego ikomeye biruseho ni urufunguzo rukubashisha kuguma ushyize umutima ku cyo ushaka kurema. Ibi bigira cyane akamaro mu bihe habayeho kutumvikana hagati yawe n’umukunzi wawe.

Nubwo bimeze gutya ariko, ‘couples’ nyinshi usanga zidasangiye icyerekezo gikomeye cyangwa ugasanga ntizizi neza icyo zishaka kugeranaho. Kutagira icyerekezo musangiye rero bishobora gutuma urukundo rwanyu rugenda nabi igihe mukundana umwe ari kure y’undi.

  1. Mukwiye gukomeza uko mwiyumvanamo n’amarangamutima

Aha uba ugomba gukomeza umutima wawe uko wiyumva ndetse n’uko wiyumvanamo n’umukunzi wawe. Ibi bisaba ko umenya ko ari wowe ubwawe uzagenzura uko wiyumva, ntugereke umutwaro w’ibyifuzo kuri mugenzi wawe mukundana.

Kuba wabaho nk’uri wenyine biragoye ariko na none si byiza ko imihangayiko yawe yose, utubazo n’indi mijagararo ufite uyirunda ku mukunzi wawe kuko ibi bituma atangira kwibaza niba uri umuntu wa nyawe mwabana, mbese bishobora gutuma uko yakwiyumvagamo bigabanuka.

Ikintu gishobora gutuma umukunzi wawe agushyira mu gatebo nk’ak’izindi nshuti ze ni uguhora umubwira akantu kose kakubayeho buri kanya buri munsi. Impamvu ni uko ibi bishobora kurambira umukunzi wawe bigatuma ashobora kuba yagabanya urugero yagukundagamo.

Birashoboka ko wumva wahamagara umukunzi wawe buri uko bwije n’uko bukeye ariko guhora muvugana bishobora gutuma agabanya uko akwiyumvamo bikaba byakwangiza urukundo mukundana umwe ari kure y’undi.

  1. Kuganira no kwegerana ku ngingo y’imibonano mpuzabitsina

Hari ikintu cy’ingenzi abantu badashaka kuganiraho, iyo bigeze mu muco nyarwanda, bihuma byarebaga imirari. Nyamara kwegerana no kuganira ku byerekeye imibonano mpuzabitsina ni ingenzi cyane ku bantu bakundana batari kumwe.

Iyo mugitangira gukundana mutari kumwe, bishobora kubabera akabazo kwibanda mu kwiyumvanamo n’ibindi byose bigenda neza ariko ntimuganire ku bintu bishobora kubangamira urukundo rwanyu.

Kutaganira kuri iyi ngingo ni amahitamo atera ibibazo no guhangayika mu rukundo kuko umwe mu bakundana atangira kwibaza impamvu mugenzi we adashishikajwe no kuba bakwegerana muri iki gikorwa. Nta gushidikanya ko iyi ngingo ari yo ituma urukundo rw’abakundana batabana rutaramba.

  1. Kwizerana

ikintu gikomeza cyane urukundo rwa kure y’amaso ni icyizere.abakundana bagomba kwizerana kuburyo umukunzi wawe ukuri kure utazajya umutekerezaho ko yaguca inyuma akajya mu bandi. Iyo mwizeranye hagati yanyu urukundo rwa kure y’amaso rurakomera.

Ivomo:www.lifehack.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.